مدیریت در حکومت سلیمان نبی(ع)
48 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مدیر و مدیریت در هر اجتماعی از ارکان اساسی بشمار میاید و ضرورت آن بدیهی است امّا آنچه که در راهبرد یک اجتماع نقش بسزائی دارد و میتواند یک ملّت را به سعادت یا شقاوت ابدی برساند رهبر (مدیر) و رهبری (مدیریت) او میباشد لذا خدواند متعال از روی قاعده لطف ضرورتا رهبرانی را برای هدایت جامعه به سوی کمال و خوشوقتی به عنوان الگو فرستاده است که از جمله آنها حضرت سلیمان علیه السلام یکی از انبیای بنی اسرائیل است که حکومت جهانی داشت وبه عنوان یک مدیر بین المللی الهی و موفق بود که توانست از همه پتانسیل های موجود ومورد نیاز یک جامعه برای برقراری صلح و آرامش وایجاد محبت وبرادری در عین برابری(عدالت)،استفاده کند این کتاب نگاهی به تاکنیک ها و روشهای مدیریتی این مرد خدا در عرصه های مختلف دارد