سعدبن خولی
36 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
وی از قبیله عامر بن لوی و کنیه او ابا سعید است و از جمله مهاجرین بشمار میرفت و در شان نزول آیه 28سوره مبارکه حج از وی بعنوان «البایس الفقیر» نام برده اند